1. Veřejná správa

Chceme veřejnou správu, která bere občana jako středobod svého fungování. Politika je věc veřejná a informovaný občan je základ dobře fungující společnosti. Volně dostupné informace umožňují občanům zapojit se do politického dění v kraji a kontrolovat činnost úřadu. Chceme, aby krajský úřad více a otevřeněji komunikoval se samosprávami z celého kraje.

Klikněte na každý programový bod pro více informací

Otevřená veřejná správa
 • Výkon krajské samosprávy otevřeme podnětům občanů.
 • Budeme komunikovat se samosprávami obcí na partnerském principu a usilovat o dosažení konsensu.
 • Informace o novinkách, aktuálním dění a vypsaných dotačních programech kraje budou zasílány formou emailu všem zainteresovaným samosprávám.

Transparentní zveřejňování informací
 • Budeme zveřejňovat podklady pro jednání zastupitelstva.
 • Zavedeme videopřenosy ze zasedání zastupitelstva včetně jejich veřejného archivu.
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet kraje.
 • Usnadníme obcím zavádění opatření pro zvýšení transparentnosti veřejné správy – nabídka aplikací a seminářů.
 • Navrhneme zavedení hodnocení transparentnosti obcí, které žádají o dotaci.
 • V rámci výběrových řízení budeme požadovat zveřejnění vlastnické struktury uchazečů.
 • Principy otevřenosti a transparentnosti budeme aplikovat i v organizacích zřizovaných krajem.
 • Naši podporu má zveřejňování majetkových přiznání a přehledů příjmů krajských radních.

2. Zdravotnictví

Dlouhodobě klademe důraz na prevenci a zdravé životní prostředí. Dostupná zdravotní péče by měla být samozřejmostí, proto se budeme snažit o personální posílení a o zlepšení dostupnosti pro venkovské oblasti.

Prevence a podpora zdraví
 • Dlouhodobě klademe důraz na prevenci, čisté životní prostředí, dodržování hygienických a hlukových norem, produkci a prodej kvalitních a nezávadných potravin.

Nemocniční péče
 • Chceme posílit roli kraje při tvorbě reálné zdravotní politiky. Zodpovědností kraje je zajišťovat kvalitní zdravotnické služby pro své občany a rozhodnout o hustotě a lokalizaci zdravotní sítě.
 • Naší prioritou jsou časné dojezdy záchranné služby, a to i v okrajových a horských částech kraje (Podorlicko, Orlické hory, Poličsko). Chceme více vybavených sanitních vozů.
 • Budeme prosazovat důslednější ochranu práv a důstojnosti pacientů tak, aby se stal pacient rovnocenným partnerem lékaře.
 • V krajských porodnicích vytvoříme podmínky pro individuální přístup a respekt k rodičkám, nepřetržitý kontakt novorozence s rodiči a vznik dostatečné kapacity rodinných pokojů.
 • Podpoříme zřízení nezávislého ombudsmana pro pacienty nemocnic.
 • Budeme usilovat o dlouhodobou personální a ekonomickou stabilitu nemocnic v našem kraji.
 • Zasadíme se za zlepšení a ochranu pracovních podmínek zdravotnického personálu.

Péče o potřebné
 • Podpoříme vznik dalších domovů pro seniory i zařízení komplexní paliativní péče pro dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin.
 • Podpoříme také občanská sdružení a skupiny starající se o seniory a další potřebné. Naší snahou je docílit stavu, kdy občané dokáží své problémy řešit vlastními silami nebo s podporou širší rodiny.
 • Budeme rozvíjet duchovenské služby v krajských sociálních a zdravotnických zařízeních.
  Jednoznačně podpoříme zájemce o pěstounskou péči.

3.Vzdělávání

Vzdělání má zásadní vliv na možnosti jedince a společnosti. Chápeme vzdělávání jako nástroj osobního rozvoje, ne jen jako cestu pro získání práce. Respektujeme, že každý jedinec má odlišné vzdělávací potřeby a možnosti. Chceme otevřené školství umožňující získávání dalších návyků, znalostí a kvalifikací.

Vzdělávání pro všestranný osobní rozvoj
 • Zasadíme se o vytvoření ucelené koncepce školství v kraji od předškolního až po vysokoškolské vzdělávání.
 • Budeme podporovat zvýšení kvality vzdělávání na druhém stupni základní školy jako plnohodnotné alternativy ke studiu na víceletém gymnáziu.
 • Budeme podporovat zavádění alternativních forem výuky.
 • Budeme prosazovat vybavenost škol moderními technologiemi.
 • Podpoříme neformální formy vzdělávání (knihovny, rodinná centra, spolky a další).
 • Budeme hledat cesty k propojení výuky s regionem, podpoříme vytvoření regionálních výukových materiálů.

Střední školství
 • Budeme podporovat učňovské školství.
 • Podpoříme technické vzdělávání a centra technického vzdělávání, která se stanou centry spolupráce základních, středních a vyšších odborných škol.
 • Podpoříme rozvoj pracovišť odborné výuky pro žáky a studenty.
 • Budeme hledat cesty k otevřené spolupráci s firmami v oblasti profesního vzdělávání učitelů odborných předmětů.
 • V rámci podpory technického vzdělávání budeme pokračovat v prohlubování spolupráce s firmami a zaměstnavateli regionu.
 • Budeme prosazovat a podporovat zvyšování kvalifikace učitelů.
 • Budeme podporovat kvalitní a inovativní vzdělávací programy, které povedou ke zvýšení kvality vzdělávání.

Dostupnost a rozmanitost vzdělávání
 • V rámci kraje budeme prosazovat dostupnost odborného, středního a vyššího odborného vzdělávání.
 • Podpoříme vznik nových oborů s ohledem na poptávku trhu práce.

Vysokoškolské vzdělávání
 • Podpoříme univerzitní vzdělávání, nabídneme partnerství kraje s pardubickou univerzitou.
 • Budeme podporovat spolupráci škol a školských zařízení obcí a kraje s vysokými školami.

Inkluzivní vzdělávání
 • V rámci inkluzivního vzdělávání podpoříme školy a školská zařízení tak, aby splňovaly vysoké nároky na bezbariérovost, speciální pomůcky a kompenzační pomůcky.
 • Podpoříme vznik systému školení pro pedagogy a asistenty pedagoga v oblasti speciálního vzdělávání.
 • Zasadíme se o zvýšení prostředků na asistenty pedagoga.
 • Budeme prosazovat větší dostupnost asistentů pedagoga.
 • Zachováme speciální školy a podpoříme jejich dostupnost s důrazem na podporu rodiny.

Celoživotní vzdělávání
 • Budeme podporovat vzdělání dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel bez rozdílu.

Neziskové organizace
 • Budeme cíleně podporovat vzdělávací aktivity neziskových organizací.

Pedagogové a zaměstnanci škol
 • Budeme hledat možnosti pro výměnné vzdělávací pobyty pedagogů do zahraničí.
 • Podpoříme profesní rozvoj pedagogů cílenou podporou škol a subjektů poskytujících další vzdělávání pedagogů.
 • Umožníme pedagogům další vzdělávání v kvalitních vzdělávacích programech.

4. Doprava

Dopravu v kraji chceme řešit šetrně a efektivně. Chceme rozvíjet veřejnou dopravu dostupnou pro všechny obyvatele kraje bez ohledu na jejich příjem, velikost obce či pohybový handicap. Spojení se světem chceme zajistit především po železnici, která vyžaduje investice. Chceme zlepšovat podmínky pro cyklistickou a pěší dopravu jak pro mobilitu obyvatel kraje, tak pro jejich rekreaci a jako jeden z pilířů cestovního ruchu.

Integrovaný dopravní systém jako základ veřejné dopravy
 • Budeme rozvíjet integrovaný dopravní systém (IDS) jako základ regionální dopravy, která zajistí efektivní dopravní dostupnost po celém kraji i přes jeho hranice.
 • Budeme usilovat o zaintegrování městské hromadné dopravy v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Litomyšli, Poličce i Žamberku do krajského systému.
 • Budeme brát zřetel na požadavky obcí při úpravách jízdních řádů.
 • Budeme spolupracovat s okolními kraji na propojování krajských IDS tak, abychom mohli stejně pohodlně cestovat i přes hranice kraje. Naším dlouhodobým cílem je celorepublikový IDS.
 • Budeme prosazovat propojování veřejné dopravy s dalšími druhy dopravy. Podpoříme budování tras pro pěší a cyklisty ke stanicím a zastávkám a budování terminálů pro přestupy i odstavení osobního auta (Park and Ride) nebo jízdního kola (Bike and Ride).
 • Zasadíme se o zlepšení podmínek pro přepravu jízdních kol ve vlacích tak, aby bylo možné je snadno a pohodlně využívat i pro každodenní dojíždění – přeprava kola zdarma, uzpůsobení vozidel, stanic a zastávek.
 • Budeme odstraňovat bariéry v užívání veřejné hromadné dopravy

Železniční doprava
 • Podporujeme připravované železniční stavby v kraji: zdvoukolejnění trati Pardubice – Hradec Králové, výstavbu nové trati Pardubice – Chrudim (tzv. Ostřešanské, dříve Medlešické spojky) i modernizaci železničního uzlu Pardubice včetně zřizování nových zastávek (například Pardubice centrum) a železničního uzlu Česká Třebová.
 • Podpoříme provoz na regionálních tratích.
 • Podpoříme využití železničních tratí pro nákladní dopravu včetně investic do zvýšení jejich kapacity.
 • Budeme se podílet na hledání důstojného využití pro nádražní budovu v Ústí nad Orlicí.

Silniční doprava
 • Zasadíme se o šetrnou výstavbu silniční infrastruktury, a to jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska investičních a provozních nákladů.
 • Zasadíme se o vznik plánu výstavby dopravní infrastruktury ve spolupráci s ministerstvem dopravy i obcemi. Tento plán pak zakotvíme v zásadách územního rozvoje („krajském územním plánu”).
 • Budeme prosazovat hospodárnou výstavbu obchvatů měst a obcí zatížených tranzitní dopravou (Chrudim, Litomyšl, Vysoké Mýto) včetně etapové výstavby dálnice D 35. Budeme usilovat o racionalizaci plánů v oblasti Pardubic a Lázní Bohdaneč.
 • Budeme se zasazovat o důsledné vedení tranzitní dopravy po existujících kapacitních komunikacích, odstraňování úzkých hrdel na nich a výstavbu přivaděčů pro průmyslové zóny.
 • Při rekonstrukcích průtahů silnic II. a III. třídy budeme zohledňovat požadavky obcí a budeme klást důraz na jejich humanizaci ve prospěch pěších, veřejné dopravy a cyklistů.
 • Budeme usilovat o rozšíření mýtného systému pro nákladní automobily na silnice II. a III. třídy a na místní komunikace. Předejdeme tak objíždění zpoplatněných dálnic, poškozování silnic nadměrnou zátěží a obtěžování a ohrožování obyvatel tranzitní dopravou.
 • Budeme hledat nástroje podpory carsharingu (sdílení osobních automobilů více uživateli).

Cyklistická a pěší doprava
 • Budeme podporovat cyklistickou a pěší dopravu nejen ve městech a obcích, ale i pro jejich vzájemné propojení a napojení na železniční dopravu. Budeme usilovat o zajištění prostupnosti krajiny prostřednictvím stezek, polních a lesních cest i pěšin.
 • Zasadíme se o vytyčení dálkových cyklistických tras: Hradec Králové – Pardubice – Kolín (Labská stezka), Vysoké Mýto – Svitavy – Polička, Litomyšl – Holice – Pardubice a další.
 • Plánované páteřní stezky pro pěší a cyklisty vymezíme jako veřejně prospěšné stavby.

Vodní a letecká doprava
 • Nesouhlasíme se splavněním Labe pro nákladní dopravu (plavební stupeň Přelouč) a s výstavbou kanálu Dunaj–Odra–Labe, které považujeme za nešetrné jak z hlediska ochrany přírody, tak z hlediska efektivnosti veřejných investic.
 • Rozvoj Letiště Pardubice budeme podmiňovat ochranou zdraví a pohodlí obyvatel před negativními dopady jeho provozu. Provoz letiště využijeme pro rozvoj cestovního ruchu v kraji.

5. Životní prostředí

Chceme chránit životní prostředí pro nás i příští generace. Chceme pečovat o krajinu tak, aby dokázala sebe i nás chránit před výkyvy počasí a sloužila nám k rekreaci. Chceme chytře nakládat s odpady a energií. Budoucnost vidíme v obnovitelných zdrojích a energetických úsporách.

Ochrana zdraví
 • Podpoříme skupiny obyvatel, kteří jsou vystaveni nadměrnému hluku a pachům, aby opět získali příznivější podmínky pro život.
 • Budeme iniciovat přijetí krajských opatření ke snížení znečištění ovzduší a vody.
 • Nesouhlasíme s modernizací chvaletické elektrárny, která získala povolení bez řádného projednání. Cílem investora je pouze prodloužit provoz elektrárny minimálně o dalších 10 let, a zajistit si tak odbytiště pro uhlí z vlastních dolů v severních Čechách. Pardubickému kraji přinese pouze další znečišťování ovzduší.

Péče o krajinu
 • Jsme proti plánování i výstavbě vodních nádrží v kraji, na řešení sucha a povodní máme lepší recept.
  http://www.zeleni.cz/krajske-volby-2016-priority-2/ (ČTYŘI PRIORITY ZELENÝCH PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016: 2. Obnovou krajiny proti suchu i povodním)
 • Budeme usilovat o přirozenou revitalizaci říčních toků a zvýšení retenční schopnosti krajiny – obnova mezí a remízků, výstavba poldrů, péče o lužní lesy, obnova rybníků.
 • Zaměříme se na péči o krajinu a zlepšení jejího stavu – ochrana krajiny proti erozi, udržení kulturního stavu krajiny, vyhlašování a péče o biocentra a biokoridory.
 • Budeme trvat na zařazení Slavíkových ostrovů do soustavy NATURA 2000 a ustoupení od plánů na výstavbu plavebního stupně Přelouč.
 • Nesouhlasíme se záměrem na výstavbu kanálu Dunaj–Odra–Labe, který považujeme za překonaný.
 • Stavíme se proti další zástavbě volné krajiny a zemědělské půdy průmyslovými objekty.
 • Podpoříme výsadby zeleně podél silnic II. a III. třídy.
 • Podpoříme transformaci stávajících opuštěných průmyslových areálů a zemědělských objektů.

Odpadové hospodářství
 • Upravíme Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje tak, aby se více vyplatilo odpady třídit a recyklovat než je skládkovat či spalovat.
 • Výstavbu spaloven odpadů považujeme až za nejkrajnější řešení a budeme se snažit, aby to bylo v našem kraji naprosto zbytečné.
 • Říkáme jasné NE spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví.
 • Budeme podporovat separaci olejů v městských recyklačních dvorech a separovaný sběr biologického odpadu v každé obci.

Energetika
 • Podpoříme všechny rozumné aktivity vedoucí k úsporám energie.
 • V oblasti krajské veřejné dopravy budeme prosazovat nasazení vozidel na alternativní pohony. Tímto snížíme emise spojené s provozem těchto vozů.
 • Budeme podporovat výměnu zastaralých zdrojů vytápění domácností s nízkou účinností a velkou zátěží pro životní prostředí.
 • V oblasti obnovitelných zdrojů energie budeme podporovat větší využití bioplynových stanic umístěných ve vhodných lokalitách a s rozumně nastavenou kapacitou výkonu s ohledem na možné zdroje v blízkém okolí.

6. Sociální politika

Sociální a související služby mají vycházet ze skutečných potřeb občanů, a proto plně podporujeme komunitní plánování sociálních služeb, které vychází z konkrétních potřeb a specifik místních komunit na úrovni měst a obcí. Bez ohledu na zřizovatele budeme podporovat a rozvíjet stávající síť sociálních a souvisejících služeb pro všechny cílové skupiny obyvatelstva. Chtěli bychom také zvyšovat jejich kvalitu. Naší snahou je také vytváření dobrých podmínek pro působení organizací v sociálních službách a podmínek pro vznik nových či chybějících typů služeb v rámci Pardubického kraje spolu se stabilizací jejich financování.

Podpora terénní sociální práce
 • Podpoříme rozšíření terénní sociální práce jako nejlepší možnou prevenci vzniku problémů v sociálně vyloučených lokalitách nebo v místech, která jsou sociálním vyloučením ohrožena.
 • V sociálních a zdravotních službách budeme dávat  přednost domácí péči, rané péči a sociálněaktivizačním službám (např. osobní asistence, pečovatelské služby a terénní služby obecně, komunitní služby) před péčí ústavní.

Prevence sociálního vyloučení
 • Podpoříme projekty a aktivity přispívající k rozvoji integračních programů pro osoby, kterým hrozí sociální vyloučení z důvodu finanční tísně, nezaměstnanosti, národnosti nebo např. domácího násilí a osobám, jejichž život již ovlivnila závislost či sociální vyloučení.
 • Chceme se zaměřit na prevenci sociálního vyloučení u osob se zdravotním postižením a seniorů a na podporu aktivit, které povedou k odlehčení osobám celodenně pečujícím.
 • Budeme usilovat o větší počet krizových lůžek pro děti a doprovod.

Prevence kriminality
 • Podporou nízkoprahových zařízení a nabídkou dostupných volnočasových aktivit pro děti a mládež chceme bránit vzniku kriminality mládeže a tím předcházet kriminalitě dospělých.
 • Budeme aktivně podporovat regulaci hazardu v kraji.

Mezioborové spolupráce
 • Propojení neziskového sektoru se ziskovým je pro nás důležitým prvkem.
 • Spolupráce krajského úřadu a neziskových služeb v našem kraji dlouhodobě funguje na dobré úrovni.
 • Neziskové organizace, jež se v našem kraji starají o lidi, kteří se nejsou schopni z důvodu stáří, nemajetnosti, nemoci či handicapu sami o sebe postarat, hodláme nadále podporovat a spolupráci s nimi rozvíjet.
 • Budeme podporovat také mateřská a rodinná centra, centra sociální péče, nízkoprahové kluby a další aktivity občanské společnosti. Se všemi uvedenými budeme také spolupracovat.
 • Budeme podporovat aktivity vedoucí ke vzájemnému propojování poskytovatelů služeb.

7. Ekonomika a investice

Naším cílem je, aby kraj hospodařil vyrovnaně, transparentně a efektivně. V ekonomické oblasti se zaměříme na udržení peněz v regionu. Pro ekonomickou sílu měst a obcí jsou důležité malé firmy a živnostníci.

Finance kraje
 • Zasadíme se o vyrovnaný rozpočet kraje.
 • Budeme důsledně posuzovat efektivitu, účelnost a výhodnost finančního zajištění investic.
 • Budeme trvat na transparentním hospodaření kraje a jím zřizovaných organizací.

Zaměstnanost a ekonomika kraje
 • Zaměříme se na podporu místních firem a jejich rozvoj.
 • Chceme podporovat různorodost odvětví hospodářského sektoru napříč regionem, které vytvoří větší ekonomickou stabilitu kraje.
 • Budeme motivovat a podporovat zaměstnavatele, aby vytvářeli místa pro stáže a odborné praxe ve spolupráci se středními a vysokými školami.

Podnikání v kraji
 • Budeme snižovat míru byrokracie pro podnikatele a podpoříme začínající podnikatele.
 • Budeme podporovat vznik regionálních podnikatelských center a podporovat spolupráci malých firem, které mohou lépe konkurovat velkým řetězcům.
 • Navrhneme vznik ekologického inovačního centra. V působnosti centra bude poskytování zázemí začínajícím inovačním ekologickým podnikatelům. Dále bude poskytovat prostory pro nastartování výroby ekologických produktů a řešení. S nemenším důrazem bude centrum fungovat jako prostor pro ekologicky zaměřené vzdělávací aktivity.
 • Podpoříme rozvoj cestovního ruchu ve spolupráci s podnikatelským sektorem.

Průmyslové a obchodní zóny
 • Podpoříme investice do průmyslových zón a technologických center, které budou využívat stávající nevyužívané areály (brownfields).
 • Nebudeme podporovat výstavbu nových obchodních center.

8. Cestovní ruch

Pardubický kraj má velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Máme co nabídnout domácím i zahraničním návštěvníkům, přesto je Pardubický kraj dlouhodobě jedním ze dvou nejméně navštěvovaných krajů. V rozvoji cestovního ruchu vidíme příležitost pro posílení místní ekonomiky, uplatnění absolventů a rozvoj služeb.

Péče a rozvoj služeb
 • Budeme prosazovat systematickou údržbu památek, podporujeme zejména projekty odkazující na historii, tradice a produkty Pardubického kraje.
 • Podpoříme projekty spočívající v provázání cestovního ruchu a drobného zemědělství.
 • Cestovní ruch budeme rozvíjet v souladu s přírodou a kvalitou života místních obyvatel.
 • Za nezbytné považujeme podporovat stejnou měrou cestovní ruch ve všech ročních obdobích.
 • Podpoříme projekty s nabídkou aktivit pro osoby se zdravotním postižením.
 • Budeme rozvíjet a udržovat informační značení a spolupráci mezi jednotlivými informačními centry.
 • Podporujeme výstavbu a údržbu cyklostezek, stezek pro pěší, lyžařských běžeckých tras a hipostezek.
 • Zvýšíme počet spojů veřejné hromadné dopravy do turisticky atraktivních lokalit, podporujeme rozšiřování skibusů a cyklobusů.

Partnerství s ostatními subjekty
 • Chceme posílit spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi jednotlivými částmi kraje, sousedními regiony, včetně polských, s cílem přilákat turisty na dlouhodobější pobyty.
 • Budeme rozvíjet spolupráci veřejné a soukromé sféry při propagaci cestovního ruchu a při pořádání akcí s potenciálem zvýšit cestovní ruch v kraji.
 • Budeme prosazovat, aby se rekreační poplatky a poplatky z ubytovací kapacity navrátily přímo do oblasti cestovního ruchu.
 • Budeme motivovat školy, které prostřednictvím studijních oborů nebo kurzů přispějí k výchově budoucích zaměstnanců a podnikatelů v cestovním ruchu a gastronomii.
 • Budeme maximálně podporovat činnost Destinační společnosti Východní Čechy, dalších menších destinačních společností a regionálních svazků v jejich snaze o zvýšení a zkvalitnění cestovního ruchu v našem kraji.

9. Kultura

Kultura je součást historické paměti. Budeme podporovat místní aktivity a lidové tradice.
Je třeba podpořit drobné a méně známé památky a nesoustředit se jen na turisticky vyhlášená místa.

Péče o tradice
 • Maximálně podpoříme udržení místních řemesel a tradic, údržbu drobných památek.
 • Podpoříme nevšední činnosti muzeí, knihoven a dalších institucí, které budou své návštěvníky lákat na interaktivní a netradičně pojaté expozice. Podpoříme zejména ty projekty, které zábavnou formou seznámí děti a mládež s historií, tradicemi a řemesly regionu.
 • Budeme podporovat obnovu i těch méně známých památek. Potenciál v návštěvnosti těchto míst spočívá mimo jiné v oživení památek formou interaktivní a živé historie.

Podpora kulturních akcí
 • Zvýšíme finanční i nefinanční (například marketingovou) podporu kulturních akcí s regionálním i nadregionálním významem.
 • U podpořených velkých i menších akcí budeme vyžadovat transparentní nakládání s veřejnými prostředky.

Kultura a památky bez bariér
 • Kulturní akce a památky chceme zpřístupnit všem bez ohledu na fyzické dispozice. Budeme podporovat kulturní akce, které budou vstřícné ke zdravotně hendikepovaným a starším návštěvníkům.
 • Podpoříme kulturní projekty přeshraniční spolupráce.

Podpora mladých a začínajících umělců
 • Začínající umělce budeme podporovat zejména nefinančně – poskytováním prostor a zázemí pro činnost.
 • Podporovat budeme především nekomerční umělecké aktivity amatérských a začínajících umělců.
 • Při rozdělování dotací budeme upřednostňovat umělce a organizace, kteří budou dodržovat pravidla transparentního financování a hospodaření.

10. Sport a volnočasové aktivity

Sportovní a volnočasové aktivity hrají v životě jedince důležitou roli v oblasti tělesné a duševní regenerace, a jsou tak nezbytné pro dobré fungování společnosti. V podpoře sportu upřednostníme aktivní sportování občanů před podporou profesionálního sportu. Podporu sportu vnímáme i jako prevenci civilizačních nemocí.

Podpora sportu
 • Budeme podporovat uvážlivou a ekologicky citlivou výstavbu sportovišť.
 • Budeme projekty posuzovat z hlediska celkových nákladů včetně budoucích nákladů na provoz.
 • Konzultace projektu s veřejností je pro nás samozřejmostí.
 • Podpoříme projekty rekreačně sportovního vyžití pro všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel, zejména pro děti a mládež a seniory.
 • Jsme proti podpoře profesionálního sportu. Profesionální sport by měl být schopný uživit sám sebe.

Volnočasové aktivity
 • Budeme podporovat různorodé volnočasové aktivity.
 • Nevyužité krajské stavby nabídneme k využití neziskovému sektoru.
 • Budeme podporovat vznik zájmových kroužků ve spolupráci se školami.

Dobrovolní hasiči
 • Podporujeme požární sport jako přirozené spojení sportovní činnosti dětí a mládeže s dobrovolnou požární ochranou.
 • Budeme podporovat sbory dobrovolných hasičů v jejich výcviku, modernizaci techniky a spolupráci s profesionálními hasiči.
 • Při vyřazování nepotřebné techniky rozšíříme spolupráci Hasičského záchranného sboru s jednotkami dobrovolných hasičů.

11. Zemědělství

Zemědělství se v dnešní společnosti dostává na okraj zájmu, ale stále je něčím, bez čeho bychom nemohli žít. Budeme podporovat rozvoj ekologického a farmářského zemědělství. Zajištění vysoké míry soběstačnosti bude naší prioritou. Decentralizované pěstování a výroba potravin bude mít pozitivní vliv na zaměstnanost v kraji a odlehčí provozu na silnicích.

Zemědělství a kvalita potravin
 • Jsme si vědomi nenahraditelné role zemědělství. Chceme trvale udržitelné a prosperující zemědělství.
 • Budeme iniciovat navýšení pravomocí Státní zemědělské a potravinářské inspekce a krajských hygienických stanic pro účinnější kontrolu kvality potravin a jejich prodeje.
 • Osvětově, informačně a organizačně v našem kraji podpoříme ekozemědělce, zpracovatele a prodejce BIO potravin i dalších kvalitních potravin.

Rozmanité zemědělství
 • Podporujeme rozvoj alternativních forem zemědělství, například komunitně orientovaného zemědělství.
 • Podporujeme zavedení přísnější ochrany hospodářských zvířat před fyzickým i psychickým strádáním a týráním.
 • Chceme rozšířit rozsah vzdělávání a výzkumu zaměřeného na technologické inovace a agrotechnické postupy, omezující negativní dopady intenzivního zemědělství.

Svoboda pěstování plodin
 • Nesouhlasíme s účelovými zákazy pěstování zemědělských plodin, jako je například konopí nebo cukrová řepa.
 • V zájmu zachování potřebného rozsahu orné půdy podporujeme pěstování technických plodin, které slouží jako zdroj obnovitelných přírodních surovin – přírodní vlákna, oleje, barviva, léčiva apod.

Zastavíme monopolizaci vlastnictví půdy
 • Chceme zvrátit trend soustředění vlastnictví půdy do rukou úzké skupiny velkých vlastníků.
 • Cílovým stavem je pro nás větší množství menších vlastníků hospodařících na vlastní půdě.

Více informací o potravinách
 • Podpoříme efektivní sdílení informací o živočišné i rostlinné produkci.
 • Zákonnými prostředky zajistíme dostupnost kvalitních informací o původu a složení potravin.


Máte nějaké otázky?

Nenašli jste v našem programu odpověď na otázku, která vás trápí? Ozvěte se vám a budeme se snažit odpovědět.

Podpořte nás

Abychom mohli Pardubický kraj změnit k lepšímu, potřebujeme vaši pomoc:

Podpořte nás finančně Pomozte nám v kampani Dejte o nás vědět